Oferta

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert.
  1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Politechnika Poznańska odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do wartości rozwiązania.
  3. Politechnika Poznańska w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do wartości rozwiązania, zwróci się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  4. Jeżeli w postępowaniu konkursowym nie można dokonać wyboru najkorzystniej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Politechnika Poznańska wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Politechnikę Poznańską ofert dodatkowych.
  5. Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego, jeżeli złożone oferty będą zawierały ceny, których wartość nie będzie przewyższała wartości rozwiązania.
  6. Politechnika Poznańska zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  7. Politechnika Poznańska ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od prowadzonego postępowania bez wyboru oferty.
  8. Zawarcie umowy jest uwarunkowane spełnieniem procedur przewidzianych przepisami prawa obowiązującymi uczelnie.
Oferty powinny być składane w języku polskim, w formie pisemnej na adres Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej lub elektronicznej na adres e-mail jednostki.
Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Biuro 409, 60-965 Poznań
e-mail: ctt@put.poznan.pl, tytuł: Oferta dla CTT PP, treść: W odpowiedzi na ofertę opublikowaną na podstronie ...

Oferty

Aktualne

OFERTA LICENCJI z dnia 08.02.2017 (składanie ofert bezterminowo)

Szafa modułowa zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych

OFERTA LICENCJI/SPRZEDAŻY PRAW DO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO NR P.419503 z dnia 21.11.2018 (składanie ofert bezterminowo)

Zgłoszenie patentowe pt. "Sposób spiekania metalu z tworzywem sztucznym" dotyczące wytwarzania metodą spiekania wyrobów o zamierzonej porowatości wykonanych z tytanu pokrytego węglikiem tytanu, biozgodnego dla organizmu ludzkiego. Zgłoszenie w UP RP oraz w procedurze międzynarodowej PCT.

OFERTA LICENCJI z dnia 10.07.2018 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób lokalizacji zmian nowotworowych i miażdżycowych metodą obrazowania EPRI oraz układ do stosowania tego sposobu

OFERTA LICENCJI z dnia 28.03.2019 (składanie ofert bezterminowo)

Piasta wielobiegowa z napędem ciągowym do ręcznych wózków inwalidzkich * Zestaw modyfikujący ręczny układ napędowy wózka inwalidzkiego na hybrydowy elektryczno-ręczny | Manual to hybrid manual-electric wheelchair conversion kit * Badania wózków inwalidzkich na hamowni umożliwiającej pomiar parametrów biomechanicznych wynikających z eksploatacji ręcznego napędu

OFERTA LICENCJI - Techniki sterowania koderem HEVC i transkodowania obrazu (HEVC - High Efficiency Video Coding) z dnia 07.01.2019 (składanie ofert bezterminowo)

Technika szybkiego sterowania koderem HEVC * Technika regulacji prędkości bitowej strumieni HEVC * Technika szybkiego przekodowywania obrazów z formatu AVC do HEVC * Technika szybkiej zmiany prędkości bitowej strumienia formatu HEVC * Technika sterowania koderem HEVC, która uniezależnia wybór trybów kompresji bloków obrazu od obecnego w zarejestrowanych obrazach szumu

OFERTA LICENCJI z dnia 26.06.2020 (składanie ofert bezterminowo)

System oraz sposób kodowania obszaru odsłoniętego w strumieniu danych sekwencji wielowidokowych | A system and a method for disoccluded region coding in a multiview video data stream

OFERTA LICENCJI z dnia 21.01.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Bezcyklonowy strumieniowy wzmacniacz powietrza do odpylania i segregacji produktów sypkich

OFERTA LICENCJI z dnia 09.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kąpiel do niklowania

OFERTA LICENCJI z dnia 16.08.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Hydrauliczny nadajnik ciśnieniowy

OFERTA LICENCJI z dnia 26.06.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób predykcyjnego kodowania map głębi i koder map głębi | A method for predictive coding of depth maps and a depth map encoder

OFERTA LICENCJI z dnia 10.07.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób rozdziału palladu(II), platyny(IV), rodu(III) i rutenu(III) z czteroskładnikowych wodnych roztworów chlorkowych

OFERTA LICENCJI z dnia 12.08.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Tarcza hamulcowa

OFERTA LICENCJI z dnia 03.08.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Naczepa niskopodłogowa

OFERTA LICENCJI z dnia 10.07.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Technologia selektywnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni form wtryskowych

OFERTA LICENCJI z dnia 12.08.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Amortyzator magnetyczny

OFERTA LICENCJI z dnia 12.08.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób laserowej obróbki cieplnej warstwy wierzchniej żeliwa szarego płatkowego wzmocnionego przez zabielanie

OFERTA LICENCJI z dnia 20.08.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Kompozyt cementowy oraz sposób jego wytwarzania

OFERTA LICENCJI z dnia 26.06.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wyznaczania predyktora wektora ruchu | A method and a system for video signal encoding and decoding with motion estimation

OFERTA LICENCJI z dnia 05.02.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób kompensacji odkształceń termicznych przekładni śrubowo-tocznej

OFERTA LICENCJI z dnia 26.06.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób kodowania obrazu | Image coding method

OFERTA LICENCJI z dnia 26.06.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób renderowania w oparciu o obraz głębi i system do renderowania w oparciu o obraz głębi | A system and a method for depth-image-based rendering

OFERTA LICENCJI z dnia 12.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Przetwornik ultradźwiękowy do detekcji i lokalizacji sygnałów emisji akustycznej generowanych przez wyładowania niezupełne

OFERTA LICENCJI z dnia 21.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

System do generowania mapy głębi i sposób generowania mapy głębi | System and a method for generating a depth map

OFERTA LICENCJI z dnia 21.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

System do estymacji ruchu na obrazie wideo i sposób estymacji ruchu na obrazie wideo | System and a method for tracking objects

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Mieszalnik hydrauliczny cieczy

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Układ stacjonarnego nagrzewania indukcyjnego wybranych powierzchni formy wtryskowej

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób separacji i zatężania kwasu bursztynowego

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Amoniowe ciecze jonowe z anionem monoramnolipidu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako biosurfaktanty

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia leptyny

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób oceny dokładności obrabiarki na podstawie pomiaru powierzchni roboczych korpusów składowych

OFERTA LICENCJI z dnia 09.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Tunel aerodynamiczny do badań właściwości aerodynamicznych materiałów ziarnistych

OFERTA LICENCJI z dnia 26.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Urządzenie do badania nacisków bocznych

OFERTA LICENCJI z dnia 26.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Modyfikowany asfalt i sposób wytwarzania modyfikowanego asfaltu

OFERTA LICENCJI z dnia 26.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Grunt hydrofobizowany, sposób hydrofobizacji gruntów spoistych i sposób hydrofobizacji gruntów

OFERTA LICENCJI z dnia 26.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia białka CA125

OFERTA LICENCJI z dnia 26.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Biosensor do oznaczania podoplaniny

OFERTA LICENCJI z dnia 02.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Wysokopojemnościowy kondensator elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 14.01.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Zastosowanie wysokochromowego żeliwa na odlewy nierdzewnych kul do zaworów

OFERTA LICENCJI z dnia 17.03.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Układ do oceny szczelności sekcji tłoczących pomp wtryskowych

OFERTA LICENCJI z dnia 26.02.2021 (składanie ofert bezterminowo)

System do estymacji rozmiarów obiektu | A system and method for object dimension estimation

OFERTA LICENCJI z dnia 26.02.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób analizy zachowania osób w inteligentnym systemie monitorowania | A method and system for analyzing human behavior in an intelligent surveillance system

OFERTA LICENCJI z dnia 03.03.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Stanowisko do badań układów systemów chłodzenia form wtryskowych

OFERTA LICENCJI z dnia 11.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Układ kontroli zatkań wysiewu

OFERTA LICENCJI z dnia 11.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób laserowej obróbki cieplnej elementu z żeliwa płatkowego

OFERTA LICENCJI z dnia 11.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób produkcji kwasu alfa-ketoglutarowego (AKG) z jednoskładnikowych roztworów wodnych

OFERTA LICENCJI z dnia 18.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Układ do pomiaru składowej zerowej napięcia w sieci średniego napięcia

OFERTA LICENCJI z dnia 18.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Układ i sposób detekcji zwarć wysokooporowych linii kablowych i kablowo-napowietrznych

OFERTA LICENCJI z dnia 18.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wytwarzania kompozycji epoksydowej o zwiększonej ognioodporności

OFERTA LICENCJI z dnia 18.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Wkładka kompozytowa pod rowek pierścienia tłoka silnika spalinowego oraz zastosowanie wkładki kompozytowej w produkcji tłoków

OFERTA LICENCJI z dnia 18.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Zespół unoszenia arkuszy z materiałów o niskiej gęstości, zwłaszcza tektury

OFERTA LICENCJI z dnia 22.01.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny operujący w elektrolicie o stałym pH

OFERTA LICENCJI z dnia 22.01.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze zawierającym aniony octanowe

OFERTA LICENCJI z dnia 04.02.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sensor, zwłaszcza do akumulacji i ilościowego oznaczania katepsyn

OFERTA LICENCJI z dnia 23.03.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Warstwowy laminat drewna i kompozytu oraz sposób jego wytwarzania

OFERTA LICENCJI z dnia 26.03.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób interkalacji tlenku azotu N2O5 w grafit

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Herbicydowe ciecze jonowe z kationem bicyklicznym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Fosfoniowe ciecze jonowe z kationem n-alkilotrifenylofosfoniowym oraz anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym lub (2,4-dichlorofenoksy)octanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Protonowe ciecze jonowe zawierające herbicydowe fenoksykwasy oraz hydroksyloaminę lub jej pochodne, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 04.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Układ kontroli zatkań wysiewu

OFERTA LICENCJI z dnia 11.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wyciągania ścianki wytłoczki z grubych blach spawanych

OFERTA LICENCJI z dnia 13.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Urządzenie do poruszania się po powierzchni wody

OFERTA LICENCJI z dnia 17.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Herbicydowe sole podwójne z kationem alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym i anionem 4-chloro-2-metoksyoctanowym i 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanaowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środki ochrony roślin

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Urządzenie do rejestracji sygnału mechanomiograficznego (MMG)

OFERTA LICENCJI z dnia 06.11.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Układ i sposób ustawiania korpusów obrabiarkowych do obróbki

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wydzielania kwasu alfa-ketoglutarowego (AKG) z rzeczywistych płynów pofermentacyjnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną

OFERTA LICENCJI z dnia 09.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób tłoczenia grubych blach spawanych

OFERTA LICENCJI z dnia 17.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Ciecze jonowe L-karnityny, sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako antyoksydanty

OFERTA LICENCJI z dnia 17.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Ciecze jonowe z kationem bisamoniowym oraz anionem migdalanowym - sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako bakteriocydy

OFERTA LICENCJI z dnia 09.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wywijania obrzeży otworów grubych blach spawanych

OFERTA LICENCJI z dnia 30.05.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób samostrojenia parametrów regulatora wysokości bezzałogowego statku powietrznego

OFERTA LICENCJI z dnia 18.06.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Forma wtryskowa zawierająca wkładki chłodzące o zwiększonej aktywnej powierzchni wymiany ciepła

OFERTA LICENCJI z dnia 25.06.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Układ pomiaru czasu lub prędkości napełniania wnęki formy odlewniczej

OFERTA LICENCJI z dnia 09.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób modyfikacji węgla aktywnego do elektrod kondensatorów elektrochemicznych

OFERTA LICENCJI z dnia 19.07.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Tłumik jednoosiowy dla układów bezpieczeństwa bram, drzwi lub okien

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób otrzymywania chininy na drodze deprotonacji chlorowodoru lub siarczanu(VI) chininy w acetonitrylu

OFERTA LICENCJI z dnia 22.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Urządzenie do sterylizacji produktów spożywczych z kaskadowym systemem schładzania oraz zintegrowany układ do wykorzystania ciepła poprocesowego

OFERTA LICENCJI z dnia 01.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Hybrydowy kondensator elektrochemiczny pracujący w wodnym elektrolicie

OFERTA LICENCJI z dnia 25.06.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 13.10.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Nowe ciecze jonowe z kationem 1-alkilo-1-metylo-4-hydroksypiperydyniowym oraz anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 28.01.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Pary jonowe (4-chloro-2-X-fenoksy)octanu z L-proliną, L-histydyną, i L-arginianem metylu, sposób otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 30.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Stabilizator osi koła wózka inwalidzkiego

OFERTA LICENCJI z dnia 08.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Imak narzędziowy tokarki do laserowego wspomagania skrawania oraz układ wspomagania skrawania w tokarce

OFERTA LICENCJI z dnia 16.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 15.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 16.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób modyfikacji materiału elektrodowego kondensatora elektrochemicznego oraz kondensator elektrochemiczny z modyfikowanym materiałem elektrodowym

OFERTA LICENCJI z dnia 24.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Napęd ręczny dla pojazdów, w szczególności wózków inwalidzkich ręcznych

OFERTA LICENCJI z dnia 24.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Karoseria wózka inwalidzkiego z zespołem mocowania

OFERTA LICENCJI z dnia 11.12.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Uszczelnienie maszyn przepływowych oraz sposób kontroli stopnia zużycia uszczelnienia i wartości przecieku czynnika roboczego maszyn przepływowych

OFERTA LICENCJI z dnia 15.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Wirowy regulator przepływu cieczy

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.09.2021 (składanie ofert do 30.09.2021 godz. 10:00)

Wycena wyników działalności naukowej składających się na przedmiot komercjalizacji pn. „MUCHA - system rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” powstałych w toku realizacji projektu nr LIDER/34 /0177/L-8/16/NCBR/2017 pt. „MUCHA - system rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego”.

OFERTA LICENCJI z dnia 30.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

System kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

OFERTA LICENCJI z dnia 30.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Ciąg do koła wózka inwalidzkiego

OFERTA LICENCJI z dnia 05.11.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Płyta trójwarstwowa z rdzeniem wykonanym z kompozytu auksetycznego | Płyta trójwarstwowa z rdzeniem wykonanym z kompozytu zbudowanego z naprzemiennie ułożonych pasm auksetycznych | Płyta pięciowarstwowa z dwoma rdzeniami wykonanymi z kompozytu auksetycznego | Płyta pięciowarstwowa z dwoma auksetycznymi rdzeniami o różnym ułożeniu

OFERTA WSPÓŁPRACY z dnia 27.04.2022 (składanie ofert bezterminowo)

Technologia wytwarzania pasów transportujących

OFERTA WSPÓŁPRACY z dnia 18.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Dobór materiałów narzędziowych podczas toczenia nadstopów niklu w warunkach wspomagania laserowego toczenia

OFERTA LICENCJI z dnia 30.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Moduł do uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka inwalidzkiego

OFERTA LICENCJI z dnia 15.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Moduł do uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka inwalidzkiego

OFERTA LICENCJI z dnia 21.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia ludzkiego antygenu rakowo-płodowego CEA

OFERTA LICENCJI z dnia 13.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Kondensator elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 21.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Biosensor do specyficznego oznaczania stężenia katepsyny S w płynach ustrojowych i homogenatach tkankowych techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów w wersji Imaging

OFERTA LICENCJI z dnia 24.03.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Ciecz jonowa z kationem heksadecylo[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-dimetyloamoniowym i anionem ibuprofenianowym, sposób jej otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy

OFERTA LICENCJI z dnia 04.08.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Hybrydowy układ elektrochemiczny

OFERTA LICENCJI z dnia 21.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Ciecz jonowa z kationem 4-heksadecylo-4-metylomorfoliniowym i anionem (RS)-2-[4-(2-metylopropylo)fenylo]propanianowym, sposób jej otrzymywania oraz zastosowanie jako środek myjąco-dezynfekujący

OFERTA LICENCJI z dnia 27.10.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Chemoutwardzalny kompozyt polimerowy z napełniaczem naturalnym i sposób jego otrzymywania

OFERTA LICENCJI z dnia 15.07.2020 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wydzielania kwasu alfa-ketoglutarowego (AKG) z wieloskładnikowych roztworów wodnych

OFERTA LICENCJI z dnia 15.09.2021 (składanie ofert bezterminowo)

Cienkościenna belka o przekroju ceowym z prostym środnikiem oraz z zagiętym środnikiem

OFERTA LICENCJI z dnia 12.04.2022 (składanie ofert bezterminowo)

Sposób wykonywania nakładki bezpiecznika topikowego

OFERTA LICENCJI z dnia 12.04.2022 (składanie ofert bezterminowo)

Tłocznik prasy do wielooperacyjnego kształtowania nakładki bezpiecznika topikowego

Zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.07.2021 (składanie ofert do 06.08.2021 godz. 12:00)

Wycena know-how pn. „Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi” powstałego w toku realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0030/2016 pt. „Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi”, realizowanego w konsorcjum Politechniki Poznańskiej (Lider), Instytutu Metali Nieżelaznych (obecnie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych), Instytutu Obróbki Plastycznej (obecnie: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej) i Fabryką Armatur Swarzędz sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16.08.2021 (składanie ofert do 23.08.2021 godz. 10:00)

Wycena wyników działalności naukowej składających się na przedmiot komercjalizacji pn. „Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych” powstałych w toku realizacji projektu nr POIR.04.01.02-00-0097/16 pt. „Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych”, realizowanego w konsorcjum Politechniki Poznańskiej (Lider), Terlan sp. z o.o. (Konsorcjant).

OFERTA LICENCJI z dnia 01.09.2021 (składanie ofert do 20.09.2021)

Hybrydowe kompozyty szybkowiążące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podciśnieniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.08.2021 (składanie ofert do 18.08.2021 godz. 15:00)

Usługa: (1) Analiza rynkowa w zakresie potencjału komercyjnego rozwiązania dot. mebli drewnianych z funkcją podgrzewania powierzchni użytkowej. (2) Wycena praw własności intelektualnej należących do Politechniki Poznańskiej. (3) Usługa brokerska mająca na celu pozyskanie partnera gospodarczego do realizacji wspólnego projektu zmierzającego do wdrożenia rezultatów projektu TANGO IV pt. „Opracowanie technologii wytwarzania mebli drewnianych z funkcją grzania z wykorzystaniem technologii cienkowarstwowych”.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 02.10.2017 (składanie ofert do 09.10.2017 godz. 12:00)

Wycena wynalazku pn. Głowica technologiczna do współpracy z robotami kolaborującymi